Опис активности

Прва фаза (првих месец дана реализације пројекта):


Активност 1. Избор 20 фармера сарадника на 20 газдинстава у брдско-планинском делу пет локалних самоуправа (Брус, Топола, Лучани, Рашка и Соко Бања). Ова активност је спроведена у сарадњи са ПССС надлежним за ове општине (Крушевац, Крагујевац, Чачак, Краљево и Пољосервис Књажевац).
Активност 2. Упознавање фармера са циљем пројекта и начином рада током реализације пројекта. Прикупљање релевантних података о производњи и резултатима који се постижу на фарми. Попуњавање детаљних формулара и евидентирање свих података о газдинству.
Активност 3. Прикупљање узорака земљишта ради одређивања могућности производње различитих крмних врста, правилне примене минералних ђубрива и дефинисања мера за унапређење биљне производње. На свакој фарми су узета просечно по 2 узорка земљишта ради одређивања киселости и основних параметара плодности.
Активност 4. Прикупљање узорака произведене биљне масе (сточне хране) ради одређивања квалитета и детектовања лимитирајућих фактора за производњу квалитетне крме. Са сваке фарме је просечно узето по 3 узорка сена.

Друга фаза (од 30. до 45. дана од почетка реализације пројекта):


Активност 5. Хемијска анализа прикупљених узорака земљишта и биљне масе у агро-хемијској лабораторији Института.
Активност 6. Анализа добијених резултата, одређивање активности и мера које ће бити препоручене за сваког фармера понаособ, сходно потенцијалима и потребама фарме, а на основу добијених резултата анализа. Дефинисање репроматеријала који ће бити примењен на свакој фарми.
Активност 7. Набавка опредељеног репроматеријала (средства за калцизацију, фосфорна минерална ђубрива, семе легуминоза и детелинско-травних смеша).

Трећа фаза (од 45. до 60. дана од почетка реализације пројекта):


Активност 8. Додела опредељеног репроматеријала фармерима, детаљних упутстава за његову примену, хемијских анализа и препорука.
Активност 9. Праћење примене предложених решења и технологија на фармама.

Четврта фаза (од 60. дана реализације до краја пројекта):


Активност 10. Прикупљање и обрада свих података и резултата, припрема и израда студије и њена дистрибуција ПССС и Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Активност 11. Израда, штампа и дистрибуција брошуре са упутствима, препорукама и напредним технологијама биљне производње и производње квалитетне кабасте сточне хране на ораницама и травњацима.
Активност 12. Презентација добијених резултата и примењених решења и препорука на едукативним радионицама за фармере у укупно 5 локалних самоуправа.
Активност 13. Оргaнизација једнодневног стручног скупа (семинара) у Регионалној привредној комори Крушевац за саветодавце из свих ПССС Србије и просветне раднике средњих пољопривредних школа.
Активност 14. Оргaнизација једнодневног стручног скупа (семинара) у Привредној комори Србије у Београду у циљу обуке запослених агрономске струке у Привредној комори Србије, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Активност 15. Презентација резултата на националним, регионалним и локалним ТВ станицама и на интернет страници Пројекта.
Активност 16. Израда завршног Извештаја и његова дистрибуција ПССС-ма и представницима надлежног Министарства и Привредне Коморе Србије.

Крај реализације пројекта је 30.11.2016. године