Резултати пројекта

Пројекат у бројевима


Aнализирано20фарми
Више од50фармера
Више од100узорака
Више од760анализа
Више од5000километара

У оквиру овог пројекта:

  • Посећено је и детаљно анализирано 20 фарми
  • Разговарано и саветовано више од 50 фармера на терену
  • Пређено више од 5000 километара
  • Прикупљено више од 100 узорака земљишта и биљног материјала
  • У лабораторијама Института одрађено више од 760 различитих анализа
  • Додељено више од 1,5 тоне фосфорног минералног ђубрива, 4,5 тоне креча и 650 килограма сертификованог семенског материјала у укупној вредности од 400.000 динара
  • Одржано је више радионица и предавања на којима су учествовали пољопривредни произвођачи, саветодаваци ПССС из целе Србије, професори средњих пољопривредних школа и стручњаци из области пољопривреде запослени у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Привредној комори и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, шумарство и водопривреду.
  • Утврђени су бројни конкретни проблеми и недостаци у биљној производњи и употреби крмног биља и предложена најбоља решења за њихово превазилажење и унапређење
  • Препоручене су побољшане и нове технологије биљне производње на ораницама и травњацима и дефинисане мере како до њиховог усвајања доћи