Препоруке

Генерални закључци пројекта – препоруке за кориснике

При планирању биљне производње обавезно полазити од хемијских анализа земљишта  – Радити редовно хемијске анализе за све парцеле – Користити могућност бесплатних хемијских анализа.

Радити на смањивању киселости земљишта – По савету стручњака, на свим парцелама са ниском pH, вршити калцификацију ради поправке физичко-хемијских карактеристика земљишта и стварања услова за несметан и продуктиван раст легуминоза и осталих култура.

Кориговати садржај фосфора у земљишту – На свим парцелама које немају довољно овог нутријента користити минерална ђубрива са повећаним садржајем P (фосфорна ђубрива) да би се надокнадио дефицит овог хранива у земљишту – Водити рачуна о ђубривима која закишељавају земљиште .

Поштовати плодоред као обавезну меру и увести, односно повећати, површине под легуминозама или њиховим смешама.

Побољшати продуктивност природних ливада и квалитет добијеног сена – Ђубрити природне ливаде органским и минералним ђубривима и вршити калцификацију ради повећања приноса и унапређења квалитета сена.

Изменити и унапредити флористички састав ливада – Где год је то због конфигурације терена могуће, заменити природне ливаде сејаним детелинско – травним смешама различитог трајања, намене и искоришћавања.

Вршити ђубрење стајњаком који веома позитивно утиче на плодност и физичке карактеристике земљишта – Стајњак уносити пред окопавину сваке четврте године, јер има продужено дејство.

Спроводити адекватан менаџмент на површинама под крмним биљем – Косити на време у правој фази и справљати сено на адекватан начин да би се редуковали губици у квалитету биомасе.

Уводити нове технологије искоришћавања и конзервисања крмних култура – Справљати сенажу и силажу трава и легуминоза, јер се на тај начин губици редукују на минимум, а квалитет добијеног кабастог хранива максимално увећава.

Све ове мере унапређују биљну производњу и квалитет замљишта, побољшавају квалитет кабастих хранива и садржај сирових протеина у њима и повећавају економичност и одрживост саме пољоприведне производње. Такође позитивно утичу на очување земљишта и вода као основних природних ресурса и животне средине уопште.